podmínky

všeobecné smluvní podmínky užívání

Služeb poskytovaných společností TISCALI MEDIA, a.s. na stránkách uschovna.cz (dále jen „Podmínky“)

obecná ustanovení

Pro účely těchto Podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:

Poskytovatel služeb na Serveru je společnost TISCALI MEDIA, a.s., IČ 285 16 117, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 813/57, PSČ 110 00.

Uživatel je fyzická či právnická osoba, která užívá Služeb Poskytovatele.

Server je soubor aplikací, webového rozhraní a dalšího funkčně nebo technicky souvisejícího hardware a software, sloužící pro zajištění přístupu ke Službě ze strany Uživatelů, a to zejména prostřednictvím domény uschovna.cz.

Služba je soubor služeb poskytovaných Poskytovatelem Uživateli spočívajících zejména v ukládání informací poskytnutých Uživatelem a jejich následné stahování (download) Uživateli.

Zásilky jsou veškeré soubory uložené Uživatelem na Server. Zásilky jsou Poskytovatelem uloženy na úložném prostoru Serveru. Každá zásilka je jednoznačně identifikovatelná přes svou unikátní adresu URL.

Uživatelský obsah představuje veškeré informace uložené Uživatelem na Server ve formě nahraných zásilek.

poskytované služby

Poskytovatel umožňuje Uživateli využívat tyto Služby:

  • Nahrávání Zásilek na Server Poskytovatele, rozesílání informací o uložení zásilek vybraným příjemcům a jejich opětovné stažení
  • Možnost stahovat Zásilky dalšími Uživateli, kteří jsou příjemci Zásilky (Uživatel uvede jejich e-mailovou adresu při nahrávání Zásilky na Server), nebo kterým Uživatel sdělí url adresu Zásilky
  • Další Služby dostupné na Serveru dle tam uvedených Podmínek

uživatelé a rozsah poskytovaných Služeb

Služby nabízené Poskytovatelem jsou určené neregistrovaným Uživatelům.

Neregistrovaný Uživatel může (v závislosti na aktuální Nabídce Poskytovatele) využívat služeb:

  • Nahrávání Zásilek přes webové rozhraní Serveru
  • Stahování Zásilek ze Serveru

práva a povinnosti Uživatelů

Uživatel je odpovědný za Uživatelský obsah. Umístěním Zásilky na Server se Uživatel nezbavuje jakéhokoli práva k nahraným souborům a je oprávněn s nimi disponovat v souladu s těmito Podmínkami.

Umístěním Zásilky na Server pověřuje Uživatel Poskytovatele k automatizovanému zpracování a uložení příslušné Zásilky na Server.

Uživatel prohlašuje, že je oprávněn Uživatelský obsah umístit na Server. V případě, že Uživatel umožní jeho sdílení, prohlašuje rovněž, že je oprávněn takový Uživatelský obsah sdílet.

Poskytovatel neprovádí žádnou kontrolu oprávněnosti nebo neoprávněnosti ukládání nebo sdílení Zásilky Uživatelem.

Služba poskytovaná na Serveru není službou trvalé zálohy informací a/nebo dat. Uživatel je odpovědný za vlastní zálohování nahraných souborů, a to na své vlastní náklady. Poskytovatel nezaručuje, že jakákoli Zásilka či její část nebude poškozena či smazána. Poskytovatel není odpovědný za případnou škodu nebo jakoukoliv jinou újmu, způsobenou ztrátou Zásilky či její části.

práva a povinnosti Poskytovatele

Poskytovatel žádným způsobem nesleduje, neotevírá ani neanalyzuje nahrané Zásilky a jejich obsah. Tímto není dotčeno právo mazat Zásilky či jejich část dle těchto Podmínek.

Poskytovatel není (v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, v účinném znění) povinen dohlížet na obsah jím přenášených nebo ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

Poskytovatel si vyhrazuje právo smazat, odstranit, či jinak omezit dostupnost jakékoli nahrané Zásilky či její části, a to zejména dozví-li se Poskytovatel o protiprávnosti obsahu nahraného souboru.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn kdykoliv a jakýmkoliv způsobem upravit Server, jakož i poskytované Služby, jejich rozsah a Podmínky, a to bez předchozího upozornění Uživatele.

odpovědnost za škodu

Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služeb nebo Serveru, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služeb.

Uživatel prohlašuje, že bere na vědomí, že Poskytovatel neposkytuje ohledně poskytování Služeb žádné záruky, a že je proto poskytování Služeb spojeno s určitým rizikem. Uživatel toto riziko akceptuje.

Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Serveru a jeho Služeb. Poskytovatel vůči Uživateli zejména neodpovídá za:

  • Nefunkčnost, nedostupnost, špatnou dostupnost či rychlost jakékoliv Služby;
  • Nedoručení Zásilky na e-mailové adresy uvedené v Zásilce;
  • Ztrátu Zásilky či její části.

ochrana osobních údajů

Poskytovatel chrání informace a osobní údaje obdržené od Uživatelů, a to včetně osobních údajů, v souladu s právními předpisy.

Osobní údaje jsou ve vztahu k Uživateli zpracovávány v rozsahu nutném pro poskytnutí Služby, a to za účelem poskytování Služeb a komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem, v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Součástí e-mailu zaslaného Poskytovatelem Uživateli může být reklamní sdělení Poskytovatele nebo třetích stran. E-mailové adresy nebudou poskytnuty třetí straně.

Osobní údaje jednotlivých Uživatelů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.

obchodní sdělení

Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služeb mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „reklama“) třetích stran. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno a e-mailovou adresu) o návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby. Další informace o těchto postupech nalezne Uživatel ZDE, včetně návodu, jak těmto společnostem zabránit ve využívání uvedených údajů.

Uživatel tímto uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele. Uživatel může odběr obchodních sdělení kdykoliv odhlásit.

závěrečná ustanovení

Tyto podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.

Tyto podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze Podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto Podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci.

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit znění těchto Podmínek. Změny Podmínek nabývají účinnosti ke dni, který Poskytovatel určí.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že práva a povinnosti spojené se službami poskytovanými Poskytovatelem dle těchto Podmínek mohou být převedeny na třetí osoby. Převod nebo přechod práv a povinností Uživatele a Poskytovatele nemá vliv na platnost a účinnosti těchto Podmínek.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 11. 2014.

viz též Zásady zpracování osobních údajů
aplikace
podmínky
FAQ
reklama
kontakt
vyplňte prosím kód zásilky